Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten die U met ons sluit zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Lees deze dan ook zorgvuldig zodat U weet wat U mag verwachten. U kunt deze voorwaarden ook opslaan of afdrukken zodat U deze op een later moment nog eens kunt nalezen.

Artikel 1. Definities

1.1 Onze éénmanszaak, is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0865.198.428.
1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij artikels-shop.be.
1.3 Overeenkomst: een bestelling, overeenkomst of contract tussen artikels-shop.be en Klant, inclusief de Algemene Voorwaarden indien van toepassing.
1.4 Website: www.artikels-shop.be en alle bijbehorende subdomeinen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van artikels-shop.be zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien Klant zelf voorwaarden hanteert die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn deze voor artikels-shop.be niet bindend.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen en informatie op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.2 Bezorg- en administratiekosten zijn bij de uiteindelijke totaalprijs in het bestelproces inbegrepen. Dit wordt tijdens de bestelprocedure op de Website duidelijk aan Klant medegedeeld.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst/herroepingrecht

4.1 De Overeenkomst komt pas tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van artikels-shop.be en het voldoen aan de daarbij door artikels-shop.be gestelde voorwaarden.
4.2 Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt artikels-shop.be langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
4.3 Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen 3 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 3 dagen na de dag waarop U of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, zend u ons een email : info@artikels-webshop.be met een ondubbelzinnige verklaring op de hoogste stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden binnen de 3 dagen volgend op de ontvangst van de bestelling.

Gevolgen van de herroeping

Als U de overeenkomst herroept, ontvangt U uw betaling die U tot op dat moment heeft gedaan, (met uitzonderingen van de verzendkosten) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 7 dagen na de dag waarop het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als U de goederen terugstuurt voordat de termijn van 7 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

  • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst/levering

5.1 Uw bestelling wordt verwerkt zodra uw betaling door artikels-shop.be is ontvangen, artikels-shop.be stuurt de producten zo spoedig mogelijk toe.
5.2 Betaling achteraf is enkel mogelijk indien deze betaalmethode tijdens het bestelproces wordt aangeboden.
5.3 Indien geen levertermijn is afgesproken, zal artikels-shop.be de producten uiterlijk binnen 30 dagen leveren. Indien artikels-shop.be niet binnen deze termijn levert, verkrijgt de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
5.4 Artikels-shop.be raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen een redelijke termijn, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader: Artikel 9: Gebreken.
5.5 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

Artikel 6. Betaling

6.1 Iedere aankoop dient vooraf voldaan te worden. Goederen worden pas verzonden na verificatie van de door Klant verrichte betaling.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 In geval van overmacht is artikels-shop.be niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 8. Garantie

8.1 Artikels-shop.be staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat artikels-shop.be er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
8.2 Een door artikels-shop.be, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst heeft.

Artikel 9. Gebreken

9.1 Klant mag het product niet zelf proberen te repareren.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1 Artikels-shop.be verwerkt de persoonsgegevens van Klanten overeenkomstig de op de Website gepubliceerde privacy verklaring.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Europese Consumentenrichtlijn.
11.2 Voor zover door deze algemene voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank van Koophandel in Brussel.
11.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan.
11.4 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail. In dat geval geldt de door artikels-shop.be ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij Klant kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

Artikel 12. Contactgegevens

12.1 Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust per mail contact op info@artikels-webshop.be.